Tapk fanu facebook'e
Darbas mus išlaisvina iš trijų didžių blogybių: nuobodulio, nedorybės ir skurdo.
Volteras

Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos, įtraukimas į formalųjį švietimą

logo


Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“, 09.4.2-ESFA-K-714 priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0002

Projekto trukmė: 2018-06-21 – 2020-12-31

Projekto konsorciumas:

 • 4 suaugusiųjų bendrojo lavinimo įstaigos:
  • Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC),
  • Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija,
  • Vilniaus G. Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras,
  • Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija;
 • 2 profesinio mokymo įstaigos:
  • Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla
  • Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
 • 3 asocijuotos įstaigos:
  • Vilniaus apygardos probacijos tarnyba,
  • Vilniaus pataisos namai,
  • VŠĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas.

Situacijos analizė

Socialiai pažeidžiamų grupių užimtumas, kaip rodo Statistikos departamento bei darbo biržos duomenys, Lietuvoje yra aktuali socialinė problema, kuri glaudžiai siejasi su pagrindinio išsilavinimo neturėjimu.

Suaugę asmenys, nebaigę bendrojo ugdymo programos, dažniausiai susiduria su įvairiomis socialinėmis problemomis, kurios sąlygoja šių asmenų negebėjimą susirasti/išlaikyti darbą, mokytis ar įgyti profesiją. Tokie asmenys daug dažniau rizikuoja patirti socialinę atskirtį, kadangi nepakankamas išsilavinimas šalia skurdo, nedarbo, ir nedalyvavimo socialiniame gyvenime yra viena iš tiesiogiai tai lemiančių priežasčių.

EUROSTAT duomenimis mažiau išsilavinę jauni žmonės dažniau tampa bedarbiais, yra priklausomi nuo socialinių pašalpų, o tai įtakoja jų pajamas, savijautą ir sveikatą. TG asmenys dažniau patiria socialinę atskirtį, pasirenka asocialų gyvenimo būdą, užimtumo trūkumas lemia nusikaltimų augimą.

Projekto įnašas į socialinį ir ekonominį gerbuvį

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama mažinti TG asmenų socialinę atskirtį, stiprinant jų vidinę mokymosi motyvaciją (padedant suprasti ir atrasti sąsajas tarp sėkmingos profesinės karjeros ir mokymosi). Projekto veiklos padidins mokymosi tęstinumą ir darbo rinkos dalyvių skaičių, didins tikslinės grupės motyvuoto elgesio raišką.

Siekdami spręsti šias socialines problemą, projekte sukurtos sąlygos socialiai pažeidžiamų grupių asmenims grįžti į bendrojo ugdymo bei profesines mokyklas, pritaikant lanksčias mokymosi formas.

Projekto tikslas:  didinti Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija, įtraukti į formalųjį švietimą ir profesinį rengimą.

Projekto tikslinė grupė: 200 Vilniaus apskrities suaugusieji.

Projekto sėkmę lemia konkretūs, į tikslo įgyvendinimą orientuoti, uždaviniai:

 1. Sudaryti bendrojo ugdymo galimybes suaugusiųjų mokyklose, pritaikant lanksčias mokymosi formas.
 2. Sudaryti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymosi galimybes profesinio ugdymo mokyklose, pritaikant lanksčias mokymosi formas.
 3. Taikyti individualias ir grupines suaugusių asmenų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos, konsultacijas dėl galimybių tęsti mokymąsi profesinio mokymo ar suaugusiųjų mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, taikant įvairias motyvacijos metodikas.
 4. Taikyti grupines/individualias konsultacijas socialiai pažeidžiamiems asmenims, kurie įrašyti į probacijos tarnybos įskaitas, siekiant motyvuoti grįžti į mokymosi procesą ir/arba įgyjant specialybę/amatą;

Projekto išskirtinumas

Projektas apjungia Vilniaus miesto keturių suaugusiųjų ugdymo ir dviejų profesinių mokyklų įstaigų patirtį, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos, Vilniaus pataisos namų praktiką, nevyriausybinės organizacijos VŠĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų instituto motyvacijos metodikų praktiką, ir taip užtikrins aukštos kokybės kompleksines, formalaus bendrojo ugdymo ir profesinio ugdymo paslaugas TG asmenims.

 

Projekto finansavimo informacija: www.esfa.lt